Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Một đèo, hai đèo, ba đèo
Muốn lên Tam Điệp phải qua đèo này?