Câu đố về đồ vật:

Mọi điều kim cổ Đông Tây
Thắc mắc cứ hỏi nơi này thông ngay?