Câu đố về thực vật:

Mỗi cây mỗi quả rõ hay chưa
Quả dày mắt lấc lơ lấc láo
Lá đầy răng cấu cấu cào cào
Là quả gì?