Câu đố tổng hợp:

Miệng tròn thư thể trăng rằm
Tấm lòng ngay thẳng siêng năng giúp người
Lo toan việc nước suốt đời
Sạch trong giữ vẹn đầy vơi kể gì
Là cái gì?