Câu đố về đồ vật:

Miệng đâu chẳng thấy, chỉ thấy rằng
Sáng sáng siêng năng thẳng lối cày?