Mèo con rửa mặt
 
Sao lại dùng tay
 
Khăn ở trên dây
 
Sao mèo không lấy
 
Mèo quên rồi đấy
 
Bé chẳng thế đâu
 
Bé lấy khăn lau
 
Vừa mau vừa sạch.