Câu đố về thức ăn:

Mặt trời vàng, tôm lội ngược
Bên tại có tiếng khỉ kêu vang trời?