Câu đố là gì:

Mặt luôn sáng láng phẳng lừ
Tình luôn chúa ghét dối lừa quanh co
Thấy ai xấu, đẹp; sạch, dơ
Chẳng cần suy nghĩ nó cho biết liền?