Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mái gì dạy dỗ chúng em nên người?