Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Hai bên thanh lý bất phân
Anh đây đứng giữa can ngăn công bằng?