Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Mặc áo màu lửa
Kêu vang trên đường
Khẩn trương dũng cảm
Coi thường hiểm nguy?