Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Lòng em có đất có trời
Có cầu nhân nghĩa có người hiếu trung
Mỗi khi muốn ngắm, muốn dùng
Thì tôi lại mở cõi lòng cho xem.
(Là cái gì?)