Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Lão keo kiệt nhất trần đời
Bất nhân, thất đức, con người nổi danh
Đồng tiền đẫm máu hôi tanh
Một pho kiệt tác điển hình là ai
Nhà văn đã dựng nên con người này?
(Là ai?)