Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Là tên sao ở trời cao
Bỏ nón thành vật nhát gan tai dài
Nặng vào, sống mãi không sai
Huyền trên, là để ra ngoài, chữ chi?
(Là chữ gì?)