Lá chi không cội không cành,
Chỉ có một lá, ta mình trao tay.

Đố là lá gì?