Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Không sơn mà đỏ
Không gõ mà kêu
Không đều mà rụng.
(Là gì?)