Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Được tin cấp báo, hỡi ai
Đưa quân ra Bắc diệt loài xâm lăng
Ngọc Hà khí thế thêm hăng
Đống Đa chiến thắng chứng bằng uy danh