Câu đố về động vật:

Không là thợ dệt
Không guồng quay tơ
Không học bao giờ
Chăng tơ bừa bãi.
(Là con gì?)