Câu đố về đồ vật:

Không hơi nằm bẹp một nơi
Có hơi mà lại đưa người ra khơi?