Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Không gieo, không cấy
Mà cứ mọc hoài
Đến lúc quá dài
Cắt đem vứt bỏ
(Là gì)