Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Không có cánh, chẳng cần thang
Mà tôi vẫn cứ bay ngang lưng trời.
(Là gì?)