Câu đố về thức ăn:

Khi thì ướt, lúc lại giòn
An chẳng được bao, cứ cho là quá?