Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Kẻ thì gọi chị. 

Người lại gọi ông 

Bối rối trong lòng, 

đêm mới ra trông?