Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Hỡi cô đi đường cái quan
Hai vai cô gánh hạt châu về nhà?