Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì quả quyện với trầu
Để cho câu chuyện mở đầu nên duyên?
(Là hoa gì?)