Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Hai năm rõ mười
Còn người còn của.
(Là gì?)