Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Hai bên Tả, Hữu Bật Sơn
Núi này cùng với sông Hương một lòng?