Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Hai anh cùng ở một làng
Thế mà mặt đỏ mặt vàng khác nhau.
Lững lờ đi trước về sau.
Hàng năm họa có gặp nhau đôi lần.
(Là gì?)