Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Gò Công, chống giặc năm năm
Bình Tây Nguyên soái vẻ vang sử nhà?