Câu đố về động vật:

Con gì sống ở trên cây
Không chạy như bay cũng gọi là ngựa.
Không phải thợ xẻ mà cũng có cưa
Không phải cua cũng có càng?
(Là con gì?)