Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người khỏe mạnh phi thường
Nhổ cây to, đánh dẹp phường hại dân
Làm quan trừ kẻ loạn thần
Về sau lại phá tan quân Chiêm Thành?