Dắt con đi tìm mồi
Được mồi lớn hay bé
Đều dành cho con thôi
 
Nếu trời đổ cơn giông
Mẹ dang đôi cánh rộng
Gọi con mình vào trong
 
Mèo ăn hiếp con mình
Gà vội tung chân… đá
Mèo hoảng hồn, thất kinh
 
Rèn cho con tìm mồi
Luyện cho con bay nhảy
Đến lớn rồi mới thôi!