Ếch dưới ao

Vừa ngớt mưa rào

Nhảy ra bì bọp

Ếch kêu " ộp ộp"

Ếch kêu " ặp ặp"

Thấy bác đi câu

Rủ nhau trốn mau

Ếch kêu " ộp ộp"

Ếch kêu " ặp ặp"