Được phong là cậu ông trời,
Lưu trong truyền thuyết từ thời xa xưa.

Được phong là cậu ông trời, Lưu trong truyền thuyết từ thời xa xưa.