Tuổi nhỏ đã mọc râu nhiều,
Mình thon, đầu nhỏ, sớm chiều be be

Tuổi nhỏ đã mọc râu nhiều, Mình thon, đầu nhỏ, sớm chiều be be