Tôi vốn rất hiền lành
Thường ăn lá, rau thôi
Bộ long tôi dày, xốp
Làm thành len tặng người

Tôi vốn rất hiền lành Thường ăn lá, rau thôi Bộ long tôi dày, xốp Làm thành len tặng người