Thỉnh thoảng tặc lưỡi chán đời,
Tường nhà neo bám rong chơi suốt ngày

Thỉnh thoảng tặc lưỡi chán đời, Tường nhà neo bám rong chơi suốt ngày