Ở nhà bằng cái chõ

Ra ngõ bằng cái nia

 

-> Cái dù