Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Đố em ngày gì tháng gì
Cộng thì bằng bảy, trừ thì còn năm.
Nhi đồng cả nước hân hoan
Bạn bè thế giới vang ca đón mừng?
(Là ngày gì?)