Câu đố về đồ vật:

Đi học lóc cóc theo cùng
Khi về lại bắt khom lưng cõng về?