Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì tướng, sĩ, ngựa, xe...
Xếp ra bên chú, bên anh té nhào?