Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì nặng gánh hai vai
Đà Nẵng là một, Huế - Thừa Thiên hai?