Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì anh lớn trong nhà
Đây mũi Đại Lãnh kia là Vũng Rô?