Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Gọi ông là Triệu Việt Vương
Bao năm kháng chiến chống Lương diệt thù?