Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì giam hãm đời trai
Tấm lòng yêu nước mãi hoài kiên trung?