Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì đất nước đẹp giàu.
Nước mắm nổi tiếng xa gần ngợi khen?