Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đánh Nguyễn, dẹp Trinh, hạ Thanh.
Vua nào áo vải cờ đào nên danh?