Đánh đồng hàng gạo.
Đánh dáo đầu cầu.
Đánh đầu ngọn tre.
Vo ve ngoài mả.
Đánh cả ngoài đồng.
Chổng mông ngoài ruộng.

Là những gì?