Câu đố những gì:

Cùng tên khi lại là mùa
Mang theo giá lạnh chẳng chờ chẳng mong
Khi là hướng mặt trời hồng
Mọc lên mỗi sớm thoả lòng nơi nơi?