Câu đố những gì:

Cùng tên cũng gọi là cây
Cây vui sông nước, cây say lửa nồng
Cây yếu ớt nở đầy bông
Cây cứng ngắc khắp tây đông hãi hùng?